Les fruits

Nectarine - au kg

Nectarine - au kg

HERAULT

Votre prix:
3,50 €

—————

Pêche - au kg

Pêche - au kg

HERAULT

Votre prix:
3,50 €

—————

Abricot - le kg

Abricot - le kg

PO

Votre prix:
4,50 €

Citron - les 3

Citron - les 3

Espagne

Votre prix:
1,50 €

—————

Banane - au kg

Banane - au kg

AFRIQUE

Votre prix:
1,95 €

—————

Melon - la pièce

Melon - la pièce

AUDE

Votre prix:
1,50 €

Pastèque - au kg

Pastèque - au kg

PO

Votre prix:
1,50 €

—————

Prune - au kg

Prune - au kg

AUDE

Votre prix:
3,90 €

—————